weisser Punkt weisser Punkt weisser Punkt Sauenzuchtanlage (SZA) Nebelschütz GmbH weisser Punkt Lindenstraße 16 weisser Punkt D-01920 Nebelschütz weisser Punkt Telefon: +49 (0)3578 301010 weisser Punkt Fax: +49 (0)3578 301095 weisser Punkt weisser Punkt weisser Punkt